Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib Kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi Kliendi suhetes Amper ja volt elektritööd OÜ-ga. Amper ja volt elektritööd OÜ peab Kliendiandmete kaitset oma tegevuses väga oluliseks ja tagab alati Kliendiandmete kaitse kõrge taseme ning Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse.

1. Mõisted

Amper ja volt elektritööd OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 12220400, asukohaga Esna, Põhara küla, 88318 Pärnu linnPärnu maakond, kes töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Kliendiandmed on mis tahes andmed Kliendi kohta.

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sealhulgas Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Amper ja volt elektritööd OÜ tooteid või teenuseid ning kelle andmeid Amper ja volt elektritööd OÜ töötleb kooskõlas andmekaitse seadusega.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Klient, Amper ja volt elektritööd OÜ ega füüsiline isik, kes Amper ja volt elektritööd OÜ alluvuses töötleb Kliendiandmeid.

2. Kliendiandmete töötlemise algus

Amper ja volt elektritööd OÜ-ga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, aktsepteerib Klient Amper ja volt elektritööd OÜ poolse Kliendiandmete töötlemise kooskõlas käesolevate Amper ja volt elektritööd OÜ Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega.

3. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Amper ja volt elektritööd OÜ töötleb Kliendiandmeid selleks, et:
• täita Kliendi ees võetud kohustusi oma toodete või teenuste osutamise osas;
• pakkuda Kliendile Amper ja volt elektritööd oü  tooteid ja teenuseid;
• paremini mõista Kliendi ootusi Amper ja volt elektritööd OÜ toodete ja teenuste osas (nt kliendiküsitlused, turu-uuringud jms);
• korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;
• edastada Kliendi kohta infot AS-ile Creditinfo Eesti või muule maksehäireregistri pidajale, kui Kliendil on täitmata rahaline kohustus, eesmärgiga anda registri kasutajale informatsiooni Kliendi varasema maksekäitumise kohta;
• edastada Kliendi kohta infot Amper ja volt elektritööd OÜ-le teenuseid osutatavale isikule (nt. audiitor, IT-, arhiivi-, õigusabiteenuse pakkuja jne);
• edastada alltöövõtjatele (volitatud töötlejad) Amper ja volt elektritööd OÜ-le teenuste pakkumiseks vajalikke andmeid. Sellised teenused moodustavad osa Amper ja volt elektritööd OÜ pakutavast tervikteenusest (näiteks paigaldusteenus);
• kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
• täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

4. Kliendiandmed

Amper ja volt elektritööd OÜ töötleb Kliendiandmeid, mille on Amper ja volt elektritööd OÜ Kliendi kohta teatavaks saanud tehingusuhte käigus või Kliendi soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, vastavalt Kliendiandmete töötlemise eesmärkidele.

Amper ja volt elektritööd OÜ ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Kliendiandmeid.

5. Kliendiandmete hoidmine ja töötlemine

Amper ja volt elektritööd OÜ kinnitab, et:
• kaitseme Kliendiandmeid rangete konfidentsiaalsus- ja turvalisusereeglitega ning oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;
• piirdume Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik punktis 3 kirjeldatud
Kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;
• töötleme Kliendiandmeid, kuni see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
• võimaldame ligipääsu Kliendiandmetele ainult Amper ja volt elektritööd OÜ töötajatele, kellel on õigus Kliendiandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
• nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Kliendiandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT või konsultatsioonifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest.

6. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses

Kui Klient on teatanud Amper ja volt elektritööd OÜ-le oma kontaktandmed (nt postiaadressi, e-posti aadressi, telefoni vm), on ta sellega andnud nõusoleku info saamiseks Amper ja volt elektritööd OÜ  toodete ja teenuste kohta.

Kliendil on ka igal ajal õigus teatada Amper ja volt elektritööd OÜ-le oma soovist enam mitte saada amper ja volt elektritööd oü  pakkumisi. Me ei loe Amper ja volt elektritööd OÜ  pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks).

7. Kliendi õigused seonduvalt isikuandmetega

  • Õigus isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid andmeid Amper ja volt elektritööd OÜ Kliendi kohta säilitab ja kuidas neid töötleb, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
  • Õigus isikuandmete parandamisele – õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
  • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Kliendil on õigus võtta igal ajal tagasi Amper ja volt elektritööd OÜ-le antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tarbijamängude ja kampaaniate eesmärgil. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Kliendil on õigus nõuda, et Amper ja volt elektritööd OÜ kustutaks Kliendi isikuandmed. Amper ja volt elektritööd OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Amper ja volt elektritööd OÜ  juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
  • Õigus töötlemise piiramisele – Kliendil on õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks.
  • Õigus esitada vastuväiteid ja kaebusi – Kliendil on õigus esitada Amper ja volt elektritööd OÜ-le oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid või kaebusi, kui Kliendi isikuandmete töötlemine toimub Amper ja volt elektritööd OÜ  õigustatud huvist, avalikust huvist lähtudes, turunduse eesmärgil või kui Kliendiandmete töötlemisel on rikkutud tema õigusi. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemise vastuväitele reageerib Amper ja volt elektritööd OÜ  koheselt.
  • Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Kliendil õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida Klient on Amper ja volt elektritööd OÜ-le kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning 

Küsimused ja pretensioonid Amper ja volt elektritööd OÜ- le seoses Kliendiandmete töötlemisega palume esitada: e-posti aadressil risto@amperjavolt.ee. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

8. „Küpsised“ 

Amper ja volt elektritööd OÜ  kasutab oma veebilehel „küpsiseid“, millega Klient saab nõustuda, kui otsustate Amper ja volt elektritööd OÜ  veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad Amper ja volt elektritööd OÜ-l Kliendile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Klient suhtleb Amper ja volt elektritööd OÜ  veebilehe ja/või rakendusega. Lisaks sellele kogume teavet Kliendi arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Kliendi kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Amper ja volt elektritööd OÜ  veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja Kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

9. Kliendiandmete säilitamine

Amper ja volt elektritööd OÜ-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

Amper ja volt elektritööd OÜ  säilitab Kliendilepinguga seotud andmeid Kliendilepingu kestel ning 8 aastat pärast seda ning seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks vajalikke andmeid (näiteks raamatupidamiseks 7 aastat).

10. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine

Amper ja volt elektritööd OÜ-l on õigus Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta.
Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmisest teavitab Amper ja volt elektritööd OÜ  Klienti mõistliku aja ette Amper ja volt elektritööd OÜ  kodulehel, e-posti teel või muul viisil.

 

Scroll to Top